آرستوقلس

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آرستوقلس maddesi. Sayfa:116


Aristocles - آرستوقلس

میلادك ایكنجی عصری حكماسندن اولوب،

مسینه ده طوغمش؛ و (سپتیم سور) ك مربیسی اولدیغی كبی، (آفرودیسیالی آلكساندر) ك دخی استادی بولنمشدر. یونان حكماسنك تراجم احوالنه وافكار و مذهبلرینه داىٔر مكمل بر تاریخ یازمشدر، كه یالكز (اوسبیوس) ك ((تهیىٔات انجیلیه)) عنوانلی كتابنده مندرج فقره لری باقی قاله بیلمشدر.

Kamusul Alamde Aristocles maddesi, آرستوقلس osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aristocles nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280