آرساماس

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آرساماس maddesi. Sayfa:114


Arsamas - آرساماس

یاخود آرزاماس روسیه نك وسطلرنده كاىٔن (نیاغورور) ایالتنده، (نینی نووغورود) شهرینك ١١۰ كیلومتره جنوب غربیه سنده قضا مر-

كزی بر شهردر، كه (وولغه) تابعلرندن (اوقه) نهرینه دوكیلن (تشا) چاینك ساحل یمیننده واقع اولوب، ١۰٥٢۰ اهالیسی، ٢۰ كلیساسی و ٢ مناستری واردر. قضاسنك اورمانلری و كتن محصولاتی چوق اولوب، اهالیسی ١٢۰۰۰۰ كشیدر.

Kamusul Alamde Arsamas maddesi, آرساماس osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Arsamas nedir anlami. hakkinda bilgi6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286