آرژانسون

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آرژانسون maddesi. Sayfa:113


Argenson - آرژانسون

فرانسه ده اعضاسی اون یدنجی عصر میلادی اواىٔلندن اون طقوزنجی عصر اواسطنه قدر سفارت ونظارت كبی بیوك مستدلری احراز ایتمش بر خانداندر، كه جمله سی عالم وانسانیت پرور اولوب، عما وفقرایی حمایه ومدافعه ایله شهرت بولمشلردر. اكثریسی علوم وفنون مجلسلرنده اعضا نولنمش، و ایچلرندن بعضیسی تألیفله دخی اوغراشمشلردر. بونلردن ماركی عنواننی احراز ایتمش اولان (رنه لویی) وولترك اعزا احباسندن اولوب، حكیم مشار الیهی استصحاب ایتمش. وامور سیاسیه وادبیه داىٔر بر قاچ كتاب یازمشدر. بونك اوغلی (آنطوآن رنه) كتب متبره ایله طولو بر كتنخانه یه مالك ایدی. كه وفاتنده صاتیلوب، بعده پارسده ((ترسانه كتبخانه سی)) ٨

نامیله معروف اولان عمومی كتبخانه یه تحویل اولنمشدر، وپارسك اك بیوك واك ایی كتبخانه لرینك بریدر. قونت عنواننی احراز ایتمش اولان (مارق پیر) دخی حكمایی التزام ایتمش، و (دالمبر) و (دیدور) كبی بر فیلسوفلر جمیتی طرفندن نشر اولنان مشهور بونك نامنه یازلمشدر. بو خاندانك اخیری اولان (مارق رنه ماری) دخی بر چوق نافع كتابلرك نشرینه سبب اولمش، وكندیسی طلاقت لسانه مالك وادیب بر آدم اولدیغندن، ایراد ایتمش اولدیغی نطقلر جمع ونشر اولنمشدر.

Kamusul Alamde Argenson maddesi, آرژانسون osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Argenson nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281