آبریسویت

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبریسویت maddesi. Sayfa:8


Aberystwyth - آبریسویت

انكلتره نك (غال) یاخود (والس) مملكتنده (ریدیول) ایله (ایسویت) نهرلریك محل تلاقیسنده واقع بر شهردر . ٦٨٢۰ نفوسی، اولدقجه تجارتی و كوزل لیمانی واردر . دكیز خماملری و بلغنك كثرتی مشهوردر .

Kamusul Alamde Aberystwyth maddesi, آبریسویت osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aberystwyth nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281