آردنه

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آردنه maddesi. Sayfa:109


Ardenne - آردنه

فرانسه ایله بچیقه وآلمانیا حدودی جوارلرنده و (موزه) ایله (موسله) و (رین) نهرلری آره سنده واقع بر مملكتنك اسمیدر. كه وقتیله پك واسع اورمانلرله مستور،

وبلكه بو مملكتی كامل احاطه ایتدكدن صكره شرق وغربه طوغری دها پك چوق یرلره ممتد براورماندن عبارت بولنمش اولدیغندن، كلت لساننده ((اورمان)) دیمك اولان بو اسمله تسمیه اولنمشدر. شمدیكی حالده بو مملكتك اورمانلری پك آز اولوب، اكثر یرلری هیج بر زراعته صالح اولمیان بر طاقم شوره زار وصارب اراضیدن واوچورملردن عبارتدر. یوكسك طاغلری اولمیوب، اك مرتفع محللری ٤۰۰ متره دن زیاده دكلسه ده، هواسی صوىٔوق، سیسلی ورطوبتلی اولدیغندن، آنجق بعض دره لرنده جزییٔ مقدار یولاف ومصر یتیشدیریله بیلیر، وبعض چایرلر واردر. غایت ایی بیلكی طاشلری چیقار، و مملكتك بعض طرفلرنده قورشون، باقیر، آنطیمون ومغنزیا معدنلری بولنور. (اسپا) معدن صولری مملكت ایچون بر منبع ثروتدر. فرانسه ایله آلمانیا وبلچیقه دولتلری آره سنده منقسم اولوب، بر قاچ ایالت تشكیل ایدن بو مملكتك جنوب غربیدن شمال شرقی یه اولان بویی ٢٢۰ واكی آنجق ٤۰ ونهایت ٥۰ ونهایت ٥۰ كیلومتره در. اهالیسنك بر قسمی آل

Kamusul Alamde Ardenne maddesi, آردنه osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ardenne nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284