آردقارن

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آردقارن maddesi. Sayfa:109


Ardcarn - آردقارن

ایرلانده نك (روسقومون) قضاسنده (قای) كولنك كنارنده بر قصبه اولوب، داىٔره سیله برابر ٨٣۰٥ اهالیسی وپك قدیم بر كلیساسی واردر.

Kamusul Alamde Ardcarn maddesi, آردقارن osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ardcarn nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280