آردبيل

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آردبيل maddesi. Sayfa:104


Artabil - آردبيل

ایرانك آذربایجان ولایتنده، (سیلان) ویا (سوالان) طاغنك شرقی اتكسنده، (آراس) ایرماغنه منصب اولان قره صویه تابع بر دره نك اوستنده قضا مركزی بر شهر اولوب، تبریزك ٢١۰ كیلومتره شرقنده و ً٢۰ َ١۰ ْ٣٨ عرض شمالیده، آردبیل اووه سی دنیلن واسع بر اووه نك منتهای جنوبنده واقع، و ١٢۰۰۰ اهالی یی جامعدر. مذكور اووه نك بویی واكی تقریباً ٦٥ كیومتره اولوب، حذای بحردن ارتفاعی دخی ١٨۰۰ متره در. ملوك صفویه سلاله سنك جدا كبری اولان شیخ صفی الدین اسحاق حضرتلری بو شهرده مدفون اولوب، مكمل بر تربه سی واردر. آردبیل ١١٤۰ تاریخ هجریسنده آذربایجانك اكثر طرفلریله برابر، بغداد والیسی احمد پاشانك قومانده سی آلتنده سوق اولنان عثمانلی اردوسی طرفندن ضبط اولنه رق، برمدت دولت عثمانیه نك

النده بولنمشدر. مشاهیر علما وشعرادن بر چوق ذواتك مسقط رأسیدر. بو شهر ایران قدیم تاریخنده مشهور اولوب، تاریخ مذكورك روایتنه كوره، ابتدای امرده (روىٔین دژ) نامیله غایت متین بر قلعه دن عبارت بولنمش، وكیخسروایله عمی فریبرزامر سلطنتده بینلرنده منازعت ایتدكلری وقت، بو قلعه یی فتح ایده بیلن تخته چكمك اوزره قرار ویروب، ابتدا فریبرز ایله طوس كیتمش ایسه ده، فتح ایده مدكلرندن، بعده كیخسرو كودرزله كیدوب، قلعه یی فتح، وآردبیل شهرینی دخی اووقت تأسیس ایتمشدر. ملوك صفویه زناننده بو شهر پك معمور ایدیسه ده، بعده خرابه یوز طوتمشدر.

Kamusul Alamde Artabil maddesi, آردبيل osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Artabil nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283