ابرقرومبی

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابرقرومبی maddesi. Sayfa:7


Abercromby - ابرقرومبی

انكلیز جزاللرندن اولوب، ١٧٣٨ تاریخ میلادیسنده اسقو چیاده طوغمش،و١٧٩٣ و ٩٤ ده فلمنك و بلچیقه ده فرانسزلره قارشی، بعده آمریقا آطه لرنده و غویانه ده محاربه ایتمش؛ و ١٧٩٨ ده فرانسزلره قارشی نصره كوندریلن انكلیز عسكری قوماندانلغنه تعیین اولنه رق،غالب كلمش ایسه ده، ١٨۰١ ده مجروحاً وفات ایتمشدر .

Kamusul Alamde Abercromby maddesi, ابرقرومبی osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abercromby nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283