آبراهام(اكشلنسیس)

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبراهام(اكشلنسیس) maddesi. Sayfa:7


Abraham(Ecchellensis) - آبراهام(اكشلنسیس)

اكشلنسیس سوریه مارونیلرندن اولوب، فرانسه نك السنۀ شرقیه مكتبنده سریانی و عربی لسانلرینی تدریس ایله مشغول ایدی . توراتك السنۀ شرقیه ده طبعنه خدمت ایتمش؛ والسنۀ شریقه حقنده لا تینجه روماده وفات ایتمشدر .

Kamusul Alamde Abraham(Ecchellensis) maddesi, آبراهام(اكشلنسیس) osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abraham(Ecchellensis) nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284