آراقایو

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آراقایو maddesi. Sayfa:79


Aracaju - آراقایو

یبراز یلیاده (سر جیبه) ایالتنك مركزی اولان بر شهر در، كه بحر محیط اطلا سینك ساحلندن ١۰ كیلومتره قدر ایچریده اولوب، (قوتنكیبه) نهرینك كنارنده وبر تپه نك اتكنده واقعدر. جواریله شهرك بر قسمی اورا اهالیٔ اصلیۀ قدیمه سندن اولان (توپنیامبه ) قومی افرادیله مسكوندر ٥۰۰۰ اهالیسی و كره مید و طوغله فابریقه سی واردر.

Kamusul Alamde Aracaju maddesi, آراقایو osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aracaju nedir anlami. hakkinda bilgi6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286