آبرا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبرا maddesi. Sayfa:6


Abra - آبرا

فلپین آطه لرندن ( لو سون ) جزیره سنده بر نهر اولوب، ( قوردیلر‌ا ده قابا لروس) طاغلرندن نبعانله، آطه نك وسطنده كندی اسمیله مسمی ناحیه یی اروا ایده رك، ساحل غربیده، بر قاچ شعبه یه انقسامدن صنكره، دیكزه منصوب اولور. ناحیه سنك اهالیسی ٣٧۰۰۰ كشیدر .

Kamusul Alamde Abra maddesi, آبرا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abra nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281