آراچی

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آراچی maddesi. Sayfa:71


Arachi - آراچی

(وانكلیزجه ) هندستانك (مدارس) داىٔره سنده

(سالم) قضاسنده وسالم شهرینك ٦۰ كیلومتره بعدنده بر شهردر.

Kamusul Alamde Arachi maddesi, آراچی osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Arachi nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282