احمد دمنهوری

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد دمنهوری maddesi. Sayfa:798


Ahmed Demenhüri - احمد دمنهوری

اون ایكنجی قرن هجری علماسندن اولوب، مصرده تولد و نشأت ایتمش؛ و علوم عقلیه و نقلیه ده، و علی الخصوص هیىٔت و حكومت و طبده یدطولی صاحبی ایدی. علوم ملنوعه یه متعلق بعض كتابلر یازمش؛ و ١١٩٢ ده وفات ایتمشدر.

Kamusul Alamde Ahmed Demenhüri maddesi, احمد دمنهوری osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Demenhüri nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280