احمد خلوصی پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد خلوصی پاشا maddesi. Sayfa:798


Ahmed Hulusi Paşa - احمد خلوصی پاشا

جنتمكان سلطان محمود خان ثانی دوری وزراسندن اولوب، باب عالیدن یتشمش؛ و صدارت كتخدالغی و مهمات حربیه نظارتی مسندلرینی احراز ایتدكدن صكره، ١٢٤٣ سنه سی اواخرنده، رتبۀ وزارتله صدراعظم قاىٔممقامی اولمشیدی. ١٢٤٨ ده قاىممقاملقدن عزل اولنه رق، ١٢٥٢ تاریخنده عاكف پاشا یرینه خارجیه ناظری اولوب، بر قاچ هفته صكره وفات ایتمشدر. دارۀ دولته واقف و حلیم بر ذات ایدی.

Kamusul Alamde Ahmed Hulusi Paşa maddesi, احمد خلوصی پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Hulusi Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284