احمد خان

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد خان maddesi. Sayfa:798


Ahmed Han - احمد خان

كاشغرو تركستان ملوكندن اولوب، پدرینك وفاتنده سمر قندده جلوس ایتمش؛ و كندیسی ظالم و بد كردار بر شخص اولدیغندن، تبعه سنك مرجعتی اوزرینه، ٤٨٢ تاریخنده ملكشاه سلچوقی عسكر سوق ایده رك، ملكنی ضبط، و كندیسنی اسیر ایتمكله، دیلمدن بر طاىٔفه یه تسلیم ایتمش؛ و كندیسی بر طاقم غریب ادعالرده بولنمغله، ابتدا ولایتنه ناىٔل اولان بر چوق خلق باشنه طوپلانمش ایسه ده، بعده زندقلكی تبین ایتمكله، قتل ایتمشلردر.

Kamusul Alamde Ahmed Han maddesi, احمد خان osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Han nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281