احمد پاشا طبیب

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا طبیب maddesi. Sayfa:797


Ahmed Paşa Tabib - احمد پاشا طبیب

(طبیب _ ) اطبای عثمانیه دن اولوب، مكتب فنون طبیۀ شاهانه دن نشأت ایتمش؛ و مدت مدیده مكتب مذكوره فنون طبیه تدریسیله مشغول اولوب، فریقلك رتبه سنه و درس ناظرلغنه واصل اولمشیدی. علوم طبیه نك

لسان تركیده تدریس اولنمسنه اك زیاده همت و غیرت ایدنلردن اولوب، تشكیل اولنان ((جمعیت طبیه)) نك خیلی وقت رىٔیسی بولنمشدر. بر ((مفردات طب)) كتابی و دیكر بعض كتب ترجمه ایتمشدر. اواخرعمرنده كوزلرینه عمی طاری اولدقدنصكره، كچن سنه یعنی ١٣۰٥ تاریخنده وفات ایتمشدر. عن اصل ردوسلیدر.

Kamusul Alamde Ahmed Paşa Tabib maddesi, احمد پاشا طبیب osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa Tabib nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281