احمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا maddesi. Sayfa:796


Ahmed Paşa - احمد پاشا

تونس والیلرندن اولوب، ١٢٥٥ تاریخنده ارثاً تونس والیلكنه كچمش، و عصر سلطان مجید خانیده اون بش سنه سورن مدت حكومتنده دولت متبوه عه سیله اولان مناسبات و روابط تابعیتی تأكید و تزییده همت ایده رك، ١٢٧۰ تاریخنده وفات ایدوب، تونس والیلكی رتبۀ وزارتله برادری محمد بكه توجیه اولنمشدر.

Kamusul Alamde Ahmed Paşa maddesi, احمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283