احمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا maddesi. Sayfa:794


Ahmed Paşa - احمد پاشا

(قلایلی قوز _) بو دخی سلطان احمد ثالث دورنده صدارته ناىٔل اولان وزرادن اولوب، قیصریه لیدر. استانبوله ورونده بعض همشهریلری وساطتیله تبرادران اوجاغنه دخول ایله، مصاحب آغالردن یوسف آغانك خدمتنه كیرمكه، بعده افندیسی دارالسعادة الشریفه آغاسی اولنجه، كندیسی دخی قهره جی باشی و سقاباشی اولمش؛ و یوسف آغانك خدمت پادشاهیدن مفارفتنده میرمیرانلق رتنه سیله جده، و اوندن صكره و ان والیسی،

وبعده رتبۀ وزارتله قپودان دریا اولوب، ١١۰١ تاریخنده عزل، و بوزجه آطه یه نفی اولنمش ایسه ده، بر مدت صكره عفو، و بربرینی متعاقب طربزون، سیواس و قبریس والیلكلرینه، و ١١۰٥ ده ركاب همایون قاىٔممقاملغنه، و بعده دیاربكر، بغداد وادرنه ایالتلرینه نصب اولنمش؛ و اوصره ده روسیه آزاق قلعه سنه تسلط ایتمكله، تخلیصی مأموریتیله طربزون و الیلكنه نصب اولنه رق، عزیمتی تسریع اولندقده، بعض اتباعنك اغفالیله خوفه دوشه رك، فرار، و ایكی سنه قدر اختفا ایتمشیدی. بعده والده سلطانك شفاعتیله بروسه ده اقامتنه مساعده اولنمش؛ و بر مدت صكره وزارتی اعاده اولنه رق، قندیه والیلكنه نصب اولنمش ایدی. بعض جهلانی كندیسی حقنده اولان مدح ایدی. بعض جهلانك كندیسی حقنده اولان مدح و ثنالری شیوع بولمغله، خفیاً قندیه دن جلب اولنه رق، ١١١٦ تاریخنده مسند صدارته ترفیع اولنمش ایسه ده، متعاقباً مساىٔیسیله عدم اقتداری آكلاشیله رق، سكسان كونلك صدارتدن صكره عزل، و لمنی یه تبعید اولنمشدر. بر وقت صكره سننه حرمةً خانیه محافظلغنه تعیین اولنمش ایسه ده، ظهور ایدن شكایتلر اوزرینه، استانكویه نفی، بعده قندیه محافظلغنه نصب، و صكره ینه استانكویه اجلا اولندقدن صكره، ینه اینه بختی محافظلغنه نصب، و صكره ینه استانكویه اجلا اولندقدن صكره، ینه اینه بختی محافظلغنه كوندریله رك، ١١٢٧ ده اوراده وفات ایتمشدر.

Kamusul Alamde Ahmed Paşa maddesi, احمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286