اباؤیوار

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde اباؤیوار maddesi. Sayfa:6


Abaujvar - اباؤیوار

مجارستانك منقسم بو لندیغی (( قو میته )) لرك یعنی ایالتلرك بریدر . شمال طرفندن یعنی ( تیس ) نهرینك اوته سنده و ( ساروس) ، ( زیپس )، ( تورنا )، (بورسود ) و ( ززمپلین ) ایالتلری اورته سنده واقعدر . مركزی ( قاساىْو ) شهریدر . بوایالتك ار اضیسی طاغلق اولوب ، منبت بایرلری ووادیلری دخی واردر . باغلری و جبو بات محصولاتی مباح اولدیغی كبی ، آلنون ، كومش، دمیر، باقیر معدنلری و مرمر لری دخی چوقدر . صتحى ٢٨٧٣ مربع كیلومتره، و اهالیس ١٦٦٦٧۰ نفوسدر . اسلاو وساىٔره اولوب، ١٢۰۰۰ ی دخی یهودیدر .

Kamusul Alamde Abaujvar maddesi, اباؤیوار osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abaujvar nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283