آبانقور

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبانقور maddesi. Sayfa:5


Abankur - آبانقور

میلادك ١٧٩٢ سنه سنده فرانسه ده حربیه ناظری اولوب، اثنای اختلالده طهام اولنه رق ، ( اورلیان ) حبسنحانه سنه‌كوندرلمش ، ومؤخراً ساىٔر متهملر له برابر‌‌ (ورسایل )‌ ە نقل اولنه رق، اعدا م اولنمشدر .

Kamusul Alamde Abankur maddesi, آبانقور osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abankur nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281