ابيملك

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابيملك maddesi. Sayfa:771


Abimelech - ابيملك

بنی اسراىٔیل حكامندن اولوب، جدعونك ولد غیر مشروعید. پدرینك وفاتنده ٧۰ برادرینی قتل ایله، (شكیم) شهرنده قبل المیلاد ١٣۰٩ دن ١٣۰٦ یه قدر اوچ سنه حكومت سوردكده صكره، مظالمی جهتیله، اهالی قالقوب، كندیسنی طرد ایتمشلر؛ و كندیسی شهری تكرار ضبط ایتمش ایسه ده، اثنای محاصره ده آلدیغی یاره دن وفات ایتمشدر.

Kamusul Alamde Abimelech maddesi, ابيملك osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abimelech nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283