ابن علاف

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابن علاف maddesi. Sayfa:649


İbni Ilaf - ابن علاف

(ابو بكر حسن بن علی) عن اصل نهروانلی اولوب، مشاهیر شعرادندر. خلفای عباسیه دن معتضد باللهك ندماسندن اولوب، مشارالیهك پك چوق احسانلرینه

ناىٔل اولمشیدی. بعض وقوعات و نوادری متواتردر. ٣١٨ تاریخنده ١۰۰ یاشلرنده وفات ایتمشدر. اشعاری غایت لطیف اولوب، قومشوسنك كوكرجیلرینی یدیكیچون، ذبح اولنان بر كدیسی حقنده حقنده سیلمش اولدیغی بر قصیده سی مشهوردر. بعض روایاته كوره، قصیدۀ مذكوره اسمنی تصریح ایتمك ایستمدیكی بر ذات حقنده اولوب، كدی یی وسیله اتخاذ ایتمشدر. شو بر ایكی بیت او قصیده دندر : یاهر فارقتنا ولم تعد و كنت عندی یمنزلة الولد فكیف ننفك عن وهواك وقد كنت لناعدة من العدد تطرد عنا الاذی و تحرسنا فی الغیب من حیة و من جرد

Kamusul Alamde İbni Ilaf maddesi, ابن علاف osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi İbni Ilaf nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281