ابن خميس

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابن خميس maddesi. Sayfa:623


İbni Hamis - ابن خميس

(ابو عبدالله محمد _ ) مشاهیر شعرای غربدن اولوب، ادبیاتده و حفظ اشعار و اخبار عربده ید طولی صاحبی و تصوفه ماىٔل صالح و خوشطبع بر ذات ایدی. تلمسانلی اولوب، عمرینی سیاحت و عزلتله كچیرمش؛ و خیلی وقت غرناطه ده تدریسله مشغول بولنمشدر. بعض ال ایشلرینه دخی مهارت تامه سی اولوب، بال مومندن یایمش اولدیغی غایت مصنع بر بارداغك اطرافنه كندی اثری اولان بو قطعه یی قبارتمه یازیلرله یازمشیدی. وماكنت الا زهرة فی حدیقة تبسم عنی ضاحكات الكماىٔم فقبلت من طور لطور فها انا اقبل افواه الملوك الاعاظم ٧۰٨ تاریخنده، آلتمش یاشنی متجاوز اولدیغی حالده، غرناطه ده مقتولاً وفات ایتمشدر. تلمسانه اولان اشتیاقنی مصور قصاىٔدی دخی غایت كوزل ومؤثردر.

Kamusul Alamde İbni Hamis maddesi, ابن خميس osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi İbni Hamis nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283