آباقان

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباقان maddesi. Sayfa:5


Abakan - آباقان

سبیریاده ( آلتون طاغ) ناحیه سنده جریان ایدوب، ( یكیسی) نهرینه منسوب اولوب. صولری آلتون توزینی‌ حاویدر . اطرافنده خطوط قدیمه یی حاوی بعض تاتار آثاری بولنور .

Kamusul Alamde Abakan maddesi, آباقان osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abakan nedir anlami. hakkinda bilgi



4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284