ابن خشاب

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابن خشاب maddesi. Sayfa:620


İbni Hışam - ابن خشاب

(بدر الدین ابراهیم _ ) مشاهیر قضاتدن اولوب، ٧٤٣ ده حلبده قاضیلق ایتمشدر.

تنقید و تحقیق و محاكمه اصولیله و مقدمه مقامنده یازدیغی جلدده درمیان ایتدیكی افكار حكیمانه سیله بین المورخین بر مقام مخصوص احراز ایتمشدر. جد اعلاسی اولان خلدون عن اصل جزیرة العربده كی حضرموت خطه سندن اولوب، ندلسك فتحی صره لرنده اورایه كچه رك، (قرمونه) ده توطن ایتمش؛ و نسلی اوچنجی قرن هجری ابتدالرنده اشبیلیه ده اختیار اقامت ایتمشلردی. اجدادی اشبیلیه نك اعیانندن اولوب، ایچلرندن آنف الترجمه كبی بر چوق علما وساىٔر مشاهیر یتیشمش ایكن، مؤخراً اشبیلیه نك ابن ادفونش یعنی شیشمان لقبیله ملقب ایكنجی آلفونس طرفندن ضبط اولنمش اوزرینه، جدی تونسه هجرت ایتمشیدی. صاحب ترجمه ٧٣٢ تایخنده تونسده طوغوب، پدرندن وساىٔر علمادن تحصیل علم ایله، ادبیات و علوم و فنون متنوعه ده آز زمان ظرفنده تمیز ایتمش؛ و اوصره تونسده طاغون ظهوریله ابوین و اقربا و اكثر معلمیننی غاىٔب ایتدیكندن، كمال حزن و المندن تونسی ترك ایتمك عزمنده ایكن، تونس حاكمی محمد بن تافر اكین طرفندن طغرا كشلكله معیته آلتمش؛ و متعاقباً بونك معیتنده اولدیغی حالده، دوچار اولدقلری بر مغلوبیتدن قورتیلوب، سبته یه كیتمش؛ و اورادن جزایرك تلمسان و بسكره طرفلرینه دونوب، اورالرده تشكل ایتمش اولان طواىٔف ملوك طرفندن حرمت و اعزاز كورمش ایدی. هنوز شاب امرد اولدیغی حالده، علم و فضلده صیت و شهرتی اقطار مغربه شایع اولمغله، محب علما اولان فاس حاكمی سلطان ابو عنان طرفندن جلب اولنه رق، ٧٥٥ تاریخنده فاسه داخل اولمش؛ و سلطان مشارالیهك كتابتنه تعیین، و قدر و اعتباری بر فیع اولنه رق، اورانك علماسندن و اندلسدن هجرت ایدن مشاهیر علمادن استفاده ایله توسیع معلومات ایتمكده ایكن، حسودلرك افتراسنه اوغرایه رق، عزل و حبس اولنمش؛ و ابو عنانك وفاتندن صكره اطلاق اولنه رق، بعده فاسی ضبط ایدن بنی مریندن ابو ساله انتساب ایله ٧٦۰ ده سر كاتبی اولمش؛ وبو صره ده شعر ایله اوغراشمغه باشلایه رق، بر چوق قصاید بلیغه سویلمشیدی. مؤخراً خطیب ابن مرزوقك القاآتیله ابو سالمك توجهنی عاىٔب ایتمش ایسه ده، ابو سالك اسقاط و وفاتی اوزرینه، فاسك امور اداره سنی درعهده ایدن وزبر

Kamusul Alamde İbni Hışam maddesi, ابن خشاب osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi İbni Hışam nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280