ابن بواب

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابن بواب maddesi. Sayfa:609


İbni evab - ابن بواب

(ابو الحسن علی بن هلال _ ) كتابتده و حسن خطده بینظیر بر ذات اولوب، ابن مقله نك كوفیدن نسخه تحویل ایتمش اولدیغی خطی بو ذات اكمال واصلاح ایده رك، بر صورت حسنه یه افراغ ایتمشدر. ٤٣٣ تاریخنده بغدادده وفات ایدوب، امام احمد بن حنبلك تربه سی یاننده دفن اولنمشدر.

Kamusul Alamde İbni evab maddesi, ابن بواب osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi İbni evab nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280