ابراهیم افندی

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابراهیم افندی maddesi. Sayfa:535


İbrahim Efendi - ابراهیم افندی

ابن خطیب نامیله مشهوردر. [((ابن خطیب)) ماده سنه مراجعت بیوریله.]

Kamusul Alamde İbrahim Efendi maddesi, ابراهیم افندی osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi İbrahim Efendi nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281