آلقمئون

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آلقمئون maddesi. Sayfa:321


Alemeon - آلقمئون

آلقمىٔونیلر خانداننه منسوب اولوب، آتنه ده آرخونت عنوانیله وقیدحیات شرطیله اجرای حكومت ایدنلرك اون اوچنجیسی و اك اخیری ایدی. قبل المیلاد ٧٥٤ تاریخندن ٧٥٣ تاریخنه دك اجرای ریاست ایدوب كندیسندن صكره آرخونتلر اون سنه مدتله انتخاب اولنمشلردر.

Kamusul Alamde Alemeon maddesi, آلقمئون osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Alemeon nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283