آپنزل

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آپنزل maddesi. Sayfa:17


Appenzell - آپنزل

اسویچره ناحیه لرندن اولوب، (سن غال) ناحیه سیله برلشد یرلمشدر . سطحنك طولی ٤٥ و عرضی ٢٦ كیلومتره اولوب، ٦١۰۰۰ اهالیسی واردر ، كه ثلثانی پروتستاندر . بو ناحیه ایكی قسمدن مركب اولوب ، هر بر ینك اداره سی بسبتون آیریدر : بری داخلی (رود) تعبیر اولوب، مركز ٣٥۰۰ اهالی یی شامل اولان (آپنز ل) شهریدر ؛ و دیكری خارجی (رود) تعبیر اولنوب ، مركزی كاه (تروجن) و كاه (هر یسو) شهریدر . ناحیه نك موقعی غایت مرتفع و طاغلق اولوب ، اك یوكسك ذروه لری (سنتیس) ، (جیر نسپیج) و (قامور) در. بو ناحیه میلادك ١٥١٣ تاریخنده اسویچره ممالك مجتمعه سنه داخل اولمشدر .

Kamusul Alamde Appenzell maddesi, آپنزل osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Appenzell nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282