آپلبی

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آپلبی maddesi. Sayfa:17


Appleby - آپلبی

انكلتره ده (و ستمور لاند) قو نتلغنك مركزی اوله رق بر كوچك شهردر ، كه لوندره نك ٣٧۰ كیلومتره شمال غربیسنده و (ادن) نهری اوزرنده واقعدر . جبوباته مخصوص بازاری و مكتبی واردر .

Kamusul Alamde Appleby maddesi, آپلبی osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Appleby nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281