آپانقا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آپانقا maddesi. Sayfa:15


Apaneca - آپانقا

آمریقای و سطیده (سان سالوادور) حكو متنده اهالىٔ اصلیۀ قدیمه‌یه مخصوص بر شهردر، كه ینه بو اسمله مسمی سونیمش بر بركانك شمالی اتكنده واقع اولوب ، دكیز حذاسندن ١٤۰۰ متره ارتفا عنده در . شهرك جهت شریقه سنده دیكر ایكی منطفی‌بر كان بو لنیور ، كه اغزلری صو ایله طولوب ، واسع برر كول صورتنی آلمشدر .

Kamusul Alamde Apaneca maddesi, آپانقا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Apaneca nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280