آربه

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آربه maddesi. Sayfa:88


Arba - آربه

اسپانیانك آراغون مملكتنده بر نهردر، كه (سان دومینغو) طاغندن ایین (( لوسیا آربه سی )) و (( بیال آربه سی )) نام ایكی دره دن تشكل ایدوب، ١۰۰ كیلومتره لك جریاندن صكره، (غالار) جوارنده صولدن (ابرو) ایر ماغنه دوكیلور.

Kamusul Alamde Arba maddesi, آربه osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Arba nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282