آربوتنوت

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آربوتنوت maddesi. Sayfa:87


Arbuthnot - آربوتنوت

انكلتره نك مشاهیر اطبا وادباسندن اولوب، میلادك ١٦٧۰ تاریخنده اسقو چیانك ( مو نتروس)

شهری قربنده ( آربو تنوت) قریه سنده طوغمش، و ١٧٣٥ ده وفات ایتمشدر. لوندره یه كیدوب، قرالیچه (آنه ) نك طبابتنه تعیین اولنمش، و ( اسویف) و (پوب) كبی وقتنك اك بیوك ادباسیله عقد مناسبت ایده رك، اونلرك صره سنه چكمشدر. فنون وادبیاته متعلق بر چوق آثار براقمشدر، كه فنی اولانلرینك اك مشهورلری : (( متقد مینك مسكوكات واوزان واكیالی جدولی )) و (( اغدیه حقنده مطالعات )) عنوانلی كتابلر، وادبی اولنلرینك مشهورلری دخی :‌ (( مارتینوس اسقریبلرو سك خاطرره لری )) و (( جون بولك تاریخی )) عنوانلی هزل آمیز اثرلردر. بونلر دفعاتله طبع وساىٔر السنه یه دخی ترجمه اولنمشدر.

Kamusul Alamde Arbuthnot maddesi, آربوتنوت osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Arbuthnot nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284