آربروآت

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آربروآت maddesi. Sayfa:86


Arbroath - آربروآت

اسقوچیانك ساحل شرقیسنده ، (بروترق) نهرینك

منصبنده، ادیمبورغك ١۰٢ كیلومتره شمال شرقیسنده بر شهر ولیمان اولوب، ٢۰١٧۰ اهالیسی، مشهور تولبند فابریقه لری ودباغخانه لری واردر. شهرك ١٦ كیلومتره جنوب شرقیسنده شمال دكیز نده مشهور (بل) قیاسی بولنیور، كه اوزرنده كوزل برفنار ركز اولنمشدر.

Kamusul Alamde Arbroath maddesi, آربروآت osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Arbroath nedir anlami. hakkinda bilgi6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286