آرباس

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آرباس maddesi. Sayfa:86


Arbace - آرباس

آثوریه دولتنك ایالاتنده (میدیه) یعنی آذربایجان و عراق عجم والیسی ایكن، بابل والیسی (بلسیس) وساىٔرلر ایله بالاتفاق عصیان ایدوب، آثوریه دولتنی رفع ایله، ممالكنی تقسیم ایده رك، حصه سنه دوشن (میدیه) نك حكمداری اولمش، وهمدانی پایتخت اتخاذ ایده رك، قبل المیلاد ٧٨٨ سنه سندن اعتباراً ٢٨ سنه حكومت سورمشدر.

Kamusul Alamde Arbace maddesi, آرباس osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Arbace nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281