آراوقان

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آراوقان maddesi. Sayfa:84


Araukan - آراوقان

آمریقای جنوبیده (شیلی) طرفلرینك اهالىٔ قدیمه سنی تشكیل ایدن بر قومدر، كه افرادینك بر طاقمی اورالری كشف وضبط ایدن اسپانیوللرله قاریشه رق، شمدیكی شیلیلیلری تولید ایتمش؛ و بر طاقم دخی شیلینك جهت جنوبیه سنده الیوم (آر اوقانیا) نامیله معروف اولان قطعه یه چكلمشلردر. آراو وقانلر قیصه بویلی و باقیر ایله زیتون رنكلرینه ماىٔل اسمر چهره لی اولوب، حرب زماننك غیرنده ساكن ومهماننو از آدملر ایسه ده، حرب زماننده وفات وانتقام الهلرینه قربان ایده جك اسیر آرایه رق، عصرلرجه اسپانیوللر حقنده پك وحشیانه حركاتده بولنمشلر؛ و بلكه اسپانیوللردن نا حق یره او قدر ظلم و تعدی كورن بیكناه آمریقالیلرك انتقامنی آلمشلردر. اسپانیوللرك آراوقانلره قارشی اولان محاربات عدیده ده ویردكلری تلفات آمریقانك ساىٔر هر طرفنی استیلا ایچون ویردكلری تلفاتك مجموعندن ده زیاده در. شمدیكی حالده شیلی حكومتیله اولان مصالحه و معاهده لری بویله حركات وحشیانه ده بولنملرینه مانعدر. (آپو) ‌و (پیلان) ناملریله برخیر وبرشر الهنه واونك ملكلرینه عبادت ایدرلر وقربان كسرلر. عشرت وقماره انهماكلری زیاده در. تعدد ازواج عندلرنده مرعی اولوب، برار كك ایستدیكی قدر قاری آله بیلیرسه ده، آنجق تقدم برنجیسنده در، و زوج قاریلرینك هر بریچون آیرجه بر او تداركنه مجبور اولدیغی كبی ، هر قاری دخی قوجه سنه كونده بر صحن یمك وسنه ده بر قاچ اثوابله بر یورغان ویرمك مجبور یتنده در.

ك

Kamusul Alamde Araukan maddesi, آراوقان osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Araukan nedir anlami. hakkinda bilgi5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285