آراندەدە‌ مونقایو

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آراندەدە‌ مونقایو maddesi. Sayfa:82


Aranda de moncajo - آراندەدە‌ مونقایو

یعنی (( مو نقایو

آرانده سی)) . سپانیانك آراغون قطعه سنده سراغوسه ایالتنده، آرانده نهرینك كنارنده و ٢٣٤٨ متره ارتفاعی اولان ( مونقایو) طاغنك جنوبی اتكنده واقع بر كوچك قصبه در.

Kamusul Alamde Aranda de moncajo maddesi, آراندەدە‌ مونقایو osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aranda de moncajo nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281