آران

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آران maddesi. Sayfa:81


Aran - آران

فرانسه نك (( آلت پیرنه)) ایالتنده بر كوچك نهردر، كه ٦٧٨ متره ارتفاعی اولان (اور سویا) طاغندن نبعان ایدوب، (آدور) نهرینه دوكیلور. دكیزك مدی یاردمیله ١۰ كیلومتره لك قدر محلی كوچك كمیلر سیرینه صالحدر.

Kamusul Alamde Aran maddesi, آران osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aran nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280