آراقس

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آراقس maddesi. Sayfa:79


Araks - آراقس

یونان قدیم جغرافیونی طرفندن ایرانك ایكی نهرینه ویریلن اسمدر، كه بونلرك بری ذكری سبقت ایدن (آراس) ، ودیكری اسطخرك قربندن چكن ( رندمیر) نهریدر. [بو كلمه لره مراجعت بیوریله. ]

Kamusul Alamde Araks maddesi, آراقس osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Araks nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280