آراغوآیا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آراغوآیا maddesi. Sayfa:75


Araguaya - آراغوآیا

آمریقای جنوبیده بر ازیلیانك بر بیوك نهری اولوب، َ٣۰ ْ١٨ عرض جنوبیده واقع (قاپایوس) طاغلرندن نبعان ایله، شماله طوغری آقه رق، (غویاز) ایله (ماتوغروسو) ایالترینی تفریق ایتدكدن صكره، ْ٦ عرض جنوبیده (توقانتن) ایرماغنه دوكیلور. مجراسی

١٣ درجه اولوب، ١١ درجه سی سیر سفاىٔنه صالحدر.

Kamusul Alamde Araguaya maddesi, آراغوآیا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Araguaya nedir anlami. hakkinda bilgi6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286