آراغوآ

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آراغوآ maddesi. Sayfa:75


Aragua - آراغوآ

آمریقای جنوبیده (ونزوىٔلا) مملكتنك (قومانه) ایالتنده وقومانه شهرینك ٨۰ كیلومتره جنوب شرقیسنده. (تاغاریقه) كولنه منتهی اولان بر وادیده واقع بر شهر اولوب، ٣۰۰۰ اهالیسی واردر. اطرافنده كلینلی چوید، توتون شكر وپموق حاصل اولور.

Kamusul Alamde Aragua maddesi, آراغوآ osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aragua nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284