آرناپو

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آرناپو maddesi. Sayfa:143


Arena Po - آرناپو

ایتالیای شمالیده لومباردیا قطعه سنك (پاویا) ایالتنده، (ووكرا) قضاسنده و (ووكرا) شهرینك ٣٣ كیلومتره شمال شرقیسنده، (پو) ایرماغنك ساحل یمیننده واقع بر كوچك قصبه اولوب، جواریله برابر ٣٦٧٥ اهالیسی، بر اسكی قلعه سی ومتعدد كوشكلری واردر.

Kamusul Alamde Arena Po maddesi, آرناپو osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Arena Po nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280